ارزیابی عملکرد

:: ارزیابی عملکرد

(كنترل وارزيابي جز لاينفك هر گونه فعاليت و كار اجرايي به شمار مي رود.)

● ارزيابي عملكرد عبارتست از يك سيستم بازخور كه دربرگيرنده ارزيابي مستقيم عملكرد اشخاص يا سازمانهامي باشد.

 

 

مشخصات كنترل و نظارت اثربخش :

ادامه مطلب بخوانید

منبع اصلی مطلب : انجام کلیه خدمات مالی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : ارزیابی عملکرد


حسابرسی ,عملیاتی ,دریافت ,لیست ,فایل ,سیستم ,حسابرسی عملیاتی ,عملیاتی دریافت ,دریافت فایل ,لیست حسابرسی ,حسابرسی سیستم ,حسابرسی عملیاتی دریافت

نمونه چک لیست های حسابرسی عملیاتی

:: نمونه چک لیست های حسابرسی عملیاتی
حسابرسی ,عملیاتی ,دریافت ,لیست ,فایل ,سیستم ,حسابرسی عملیاتی ,عملیاتی دریافت ,دریافت فایل ,لیست حسابرسی ,حسابرسی سیستم ,حسابرسی عملیاتی دریافت 

عنوان گروه
لينك
دانلود
01.فهرست مندرجات پرونده جاری حسابرسی عملیاتی دریافت فایل
02.چک لیست حسابرسی عملیاتی  حسابرسی عملیاتی دریافت فایل
03.چک لیست تکمیل یافته ها حسابرسی عملیاتی دریافت فایل
04.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری1 حسابرسی عملیاتی دریافت فایل
05.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 2 حسابرسی عملیاتی دریافت فايل
06.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 3 حسابرسی عملیاتی دریافت فایل
07.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 4 حسابرسی عملیاتی دریافت فایل
08.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 5  حسابرسی عملیاتی دریافت فایل
09. چک لیست حسابرسی سیستم منابع انسانی حسابرسی عملیاتی دریافت فایل
10.استانداردهای راهنمای برنامه حسابرسی حسابرسی عملیاتی دریافت فایل
11.چک لیست حسابرسی عملیاتی پروژه ها  حسابرسی عملیاتی دریافت فایل

 

12. چک لیست حسابرسی عملکرد مدیریت               حسابرسی عملیاتی دریافت فایل

 

 

منبع اصلی مطلب : انجام کلیه خدمات مالی
برچسب ها : حسابرسی ,عملیاتی ,دریافت ,لیست ,فایل ,سیستم ,حسابرسی عملیاتی ,عملیاتی دریافت ,دریافت فایل ,لیست حسابرسی ,حسابرسی سیستم ,حسابرسی عملیاتی دریافت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نمونه چک لیست های حسابرسی عملیاتی


هزينه ,مربوط ,موسسه ,پرداختي ,قابل ,قبول ,قابل قبول ,فعاليت موسسه ,اجاري باشد ,اساسي تلقي ,مورد رسيدگي

هزینه های قابل قبول مالیاتی

:: هزینه های قابل قبول مالیاتی
هزينه ,مربوط ,موسسه ,پرداختي ,قابل ,قبول ,قابل قبول ,فعاليت موسسه ,اجاري باشد ,اساسي تلقي ,مورد رسيدگي1 - قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده . 2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي و يا غير نقدي ، پاداش ، عيدي ، اضافه کاري ، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت. 3 - کرايه محل موسسه که اجاري باشد. 4 - اجاره بهاي ماشين آلات ادوات مربوطه در صورتي که اجاري باشد. 5 - مخارج سوخت بر روشنايي آب ، مخابرات ، ارتباطات. 6 - وجه پرداختي بابت انواع بيمه مربوطه به عمليات و دارائي موسسه ( حق بيمه گران - بيمه دستگاههاي عمومي ). 7 - حق و امتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهايي که به سبب فعاليت موسسه به شهر داري ها ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود. 8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايش و آموزش مربوط به فعاليت موسسه. 9 - هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط بر اينکه : اولا" وجود خسارت محقق باشد. ثانيا" موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثا" طبق مقررات قانون و يا قراردادها ي موجود جبران آن به عهده ديگري باشد. 10 - هزينه هاي فرهنگي ، ورزشي ، رفاهي گارگران. 11 - ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اينکه مربوط به فعاليت موسسه باشد. احتمال زياد براي لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد. 12 - هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه در صورتي که اجاري باشد و عرفا" بر عهده مستاجر مي باشد. 13 - هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري موسسه در صورتي که ملکي باشد. 14 - مخارج حمل و نقل. 15 - سرويس اياب و ذهاب و آبدارخانه. 16 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل، دلالي، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري. 17 - کارمزدي که براي انجام عمليات موسسه به بانکها و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزينه هاي بانکي پرداختي بابت اخذ وام . 18 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولا" ظرف يکسال از بين مي روند که به عنوان هزينه ملزومات است. 19 - مخارج تعمير و نگه داري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد ( به قيمت دارائي محاسبه مي شود چون ارزش را افزايش مي دهد ) . در صورتي که تعويض بعنوان تعمير اساسي تلقي شده و باعث افزايش بهاي تمام شده دارائي خواهد شد. 20 - هزينه اکتشاف معادن. 21-هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي به موسسات مربوط به فهاليت موسسه. 22 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي ( پرداخت کننده ماليات ). 23 - زيان حاصل از تسعير ( زيان ) ارز بر اساس اصول متداول حسابداري. 24 - ضايعات متعارف توليد. 25 - ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد و در مواردي که هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود. 26 - هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي که پرداخت و تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي ، تحقق مي يابد.

منبع اصلی مطلب : انجام کلیه خدمات مالی
برچسب ها : هزينه ,مربوط ,موسسه ,پرداختي ,قابل ,قبول ,قابل قبول ,فعاليت موسسه ,اجاري باشد ,اساسي تلقي ,مورد رسيدگي
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : هزینه های قابل قبول مالیاتی